รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535061200122นางสาวธีรารัตน ผ่องอำพันธ์
2535061200551นายสหรัฐ ดวงขาว
3535061200601นางสาวอลิษา แสงไกร
4535061200320นางสาวดารีญา แจ่มพงษ์
5535061200189นางสาวณัฐฑิญา อินทร์บำรุง
6535061200825นางสาวสุพัตรา กลิ่นเทียน