รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555061200716นางสาวอังศนา พฤกษตระกูล
2555061200344นายธนดล สิทธิชัยกุศล
3555061200633นางสาวศิริพรรณ มั่งชูพันธุ์