รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมสำรวจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525041100484นางสาวกนกพรรณ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2535041100459นางสาวพรชนิตว์ มูลอักษร