รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมสำรวจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545040200465นายจิรสิน ลีตระกูล
2565040100721นางสาวเปมิกา อัยกูล
3535041100111นายจักรกฤษณ์ เปรมนิยา