รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมสำรวจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585041100033นายชนกนันท์ บุญส่ง
2585041100397นางสาวศิวารยา ดีใจ