รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา วิศวกรรมสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149507180062นายณัฐวุฒิ นุชแทน
249507180039นายจุไรรัตน์ เรือนใหม่