รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา วิศวกรรมสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150607180374นายสุประวิทย์ จรจรัส
250507180292นายพรพจน์ ติกวัฒนานนท์