รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448504060329นายณัฐพันธ์ ทุมวงษ์
249504060556นางสาวโศภิษฐ์ รุ่งเรือง
349504060747นายอากร แพรเจริญ
449504060762นายอำนวยพร วินณะโรจน์
550504060448นางสาวรัชดาภรณ์ อินทสะระ
650504060612นางสาวสุภาวดี สระทองแก้ว
750604061122นายเปรม เขียวอุไร
850504060570นายสวัสดิ์ จันทร์ซิว
950604061239นายอุกฤษฏ์ นิยม
1050604061197นายสายชล รักงาม
11516040600079นายธนโชติ แก้วสุกแท้
1250504060232นายดิเรก พวงสุวรรณ
13516040600392นายวสันต์ ถาวร
14516040600178นายศุภฤกษ์ พัฒนะสาร
15516040600020นายคงกฤช สร้อยทอง
16516040600012นายโกวิท แก้วโพธิ์กลาง