รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149504060614นายสุธิมนต์ กุ้ยรัตน์
250504060075นายกิตติศักดิ์ ศรีใหม่
3516040600061นายณัฐวุฒิ ประเดิมวงศ์
4515040600501นายวนัส เสนานันท์สกุล
5516040600376นายดิลก เนตรทิพย์
6516040600046นายไชยพร ภัทรมนัส
7516040610367นางสาวศุภลักษณ์ จันทร์มูล
8526040600227นายนาวิน ปั้นเจริญ
9526040600201นายนิทัศน์ ธรรมาวุฒิกุล
10526040600326นายณัฐวุฒิ ปิยธโร
1150504060547นายสมชาย พันธุ์นิธิทร์
1250504060141นายจิรวัฒน์ ปัญจะพรสุข
13515040600352นายวีระโชค บุญครุฑ
14515040600469นายฉัตรชัย ประชาญสิทธิ์
15515040600097นายชัยพร สมัชญ์คุณ
16515040600295นายพรชัย สิงห์ปอง
17515040600618นายประณต สีนามบุรี
18515040600279นายจิตวัฒน์ พลอยศรี
19515040600584นายพิพัฒน์ ผลห้า
20526040600185นายณัฐพล แสงเทียนประไพ
21526040600037นายอานนท์ สอนครุฑ
22526040600078นายสุวิชชา ชอบมาก