รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1526040600219นายวัชรพงษ์ จันทา
2526040600144นายอรรถพล ฟุ้งเกียรติไพบูลย์