รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150504060653นายอนุชิต สุขคงพะเนาว์
2536040600010นายกิตติพงค์ โพธิยก
3536040600408นายศักดา หงษ์สา