รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525040600146นางสาวเบญจวรรณ จันทร์หิรัญ
2536040600051นายนพดล พันธ์แสงสวัสดิ์
3525040600195นายฤกษ์ชัย ปาสาเน
4535040600467นางสาววัลล์ลิกา พิมพ์ภาค
5536040600416นายสนธญา คูประสิทธิ์
6546040600423นายปฏิภาค นิยมธรรมรัตน์
7546040600217นายประพจน์ มุนีกุล
8546040600225นายปัญญา หยวกแฟง
9535040600228นายพจน์ โท้ทอง
10546040600084นายบุญนำ สุดดี
11546040600183นางสาวกมลวรรณ กิ่งสวัสดิ์
12546040600340นายกฤติน เสือบัว
13546040600381นางสาวเทพสุดา รอตพันธ์
14525040600575นายยุวากรณ์ ผ่องอำไพ
15535040600475นายศุภกร ลิ้มพานิช
16546040600464นายอานนท์ ภูหนองโอง
17546040600431นายภคิน วัฒนสิริภักดี