รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1536040610134นายบัญชา จันทะบุตร
2546040610216นายสมภพ ศรีวิเศษ
3536040610340นายมารุต แจ้งหิรัญ
4546040610067นายเฉลิมพล บุญเกิด
5546040610232นายสันติ เกษทอง
6546040610075นายชวลิต มันตาวิจักษณ์
7556040600331นายลักษพล หลายสี
8546040600407นายนาวิน ชัยวิเชียร
9546040610158นายนิธิ แก้วมาลา
10556040600026นายจักรภัทร สิริเศรษฐนนท์
11556040600281นายนวพล สอนภักดี