รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555040200795นางสาวเสาวลักษณ์ ตรีภพ
2565040200414นายทินกร จันทร์กูล
3565040201131นายชัยนิตย์ ห่านสุวรรณดำรง
4566040600074นายจิตร์ภานุ ผ่องแผ้วฉาย
5566040600231นายสิทธิชัย พวงเจริญ
6566040600330นายเดช กลิ่นจุ้ย
7566040601148นายวัลลภ ทิพย์วงศ์
8566040600363เธ™เธฒเธขธีรภัทร สีดำ
9566040600363นายธีรภัทร สีดำ
10565040200455นายสุธางค์ สีหะไตร