รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1576040600115นายดนัย รุ่งเรือง
2576040600248นายสุรชัย คำมีศรี
3586040600353นางสาวสมพร พันปี
4575040201064นายศักดิพงศ์ ลิ้มพานิช
5575040201171นายธรรมรัตน์ บุญโชติ
6575040200686นางสาวสุพิชญา จุติปัญญา
7566040600512ว่าที่ร้อยตรีเดชขจร วงษ์ศุข
8565040200927นายสุทธิพงษ์ เพาะเจริญ
9566040600421นางสาวลลิตา โสภณ
10566040600322นายณัฐพร ฤทธิเรือง
11566040600082นายจิรภาส อุปรไมยมาศ
12556040600406นายสายชล มงคลนำ
13576040600081นายชัชวรรณ ดวงมะณี