รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149703150026นางสาวกานดา กองจะโปะ
250503150315นายศุภชาญ พูลสวัสดิ์
3515031500488นายอนุวัตร์ จันทร์แจ่ม
449703150125นายทรัพย์ทวี อะโนรี
549703150117นายระพีพงษ์ ดวงแก้ว
650503150067นายฐาปกรณ์ อุทารสวัสดิ์
7515031500611นางสาวกิตติยา เพ็งสกุล
8515031500512นายอนุวัฒน์ ด้วงเสน