รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515031500066นายธีระชาติ จันทร์ผูก
2515031500108นายพีระวัตร เพ็ชรยิ้ม
3515031500025นายโชคชัย พุ่มพวง
4525031500115นายฐานันดร ฐิตภัทรพงศ์
5525031500420นายทศพร ทรงกำพลพันธุ์
6525031500388นายณัฐวุฒิ ผ่องโสภา
7515031500090นายวรากร ขวัญเมือง