รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1557031500282นางสาวเบญจพร ใจเมธา
2557031500324นางสาวรัตนา รัตนภักดี