รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1567031500380นายกมลเทพ จินดาศรี
2567031500372นายวัชระ พลศักดิ์
3567031500307นางสาวสุกัญญา สินพานิช