รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1576040400193นายอภินันท์ กันทสอน
2545040300380นายณัฐพงศ์ ศรีจันทึก
3575040300684นางสาววิชุดา บุญพจน์
4575040300197นายณัฐพล สงครามยศ
5546040410112นางสาวโสพัชชา จันทร์สำรวม
6535040400157นายกิตติศักดิ์ พรหมคุปต์
7576040400102นายนพดล รอดน้อย
8576040400078นายณรงค์ศักดิ์ ดีนา
9565040300727นายสรัล ฟุ้งเฟื่อง
10556040400443นายภาคภูมิ พาหาสินธุ์
11555040300892นายประกิจ ชุนธีรสรรค์