รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448511040215นายสามารถ สุรเชษฐ์ชัยพงศ์
20448511040066นายบุษกร พลอยงาม
30448511040017นางสาวเจมรา สามารถ
449604041167นายนัฐตกร สิงหะการ