รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149703150059นายทนงศักดิ์ เศียรเสวี
249504040178นายปิยะพงษ์ นารี
350604041140นายธีรวุฒิ ศรีรุจี
450604041413นายเอกชัย ศรีวะปะ
550504040010นายกฤษณ์ ศรีสาคร