รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150504040218นายพิทยา โพธิ์ทา
250504040275นายสายชล ช่วยกลับ
350504040358นายโอภาส ทิมครองธรรม
450504040069นายเฉลิมพล ปรมูปถัมภ์
5516040410412นายพรชัย จันทรเสนา
6516040410271นายกิติศักดิ์ โพธิ์กลีบ
7516040410065นายสง่า มหาราช
8526040400404นายสมพร คำพา
9526040400024นายบุญเลิศ ชูธิบัติ
10516040410107นายธีรวัฒน์ ศรีกะกุล
1150504040168นายนันทศักดิ์ ครุนาสูง
1250504040028นายกฤษดา แจ้งใจดี
1350504040127นายธรรมนูญ ชวนรัมย์
14526040400388นายภาคย์ ตรงเจริญศรี
15526040400313นายศุภกิตต์ จันทร์ทิพย์