รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150504040044นายคมกริบ ชาววิวัฒน์
250504040341นายเอกลักษณ์ ชวนะสิทธิ์
3526040410049นายวีรวัฒน์ ชาญฤทธิ์
4526040410247นายเอกพันธ์ จันทนา
5526040410064นายประสิทธิ์ พอดี
6536040400221นายวรินทร์ วาจาดี