รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525040400034นายสุรศักดิ์ อ่อนละมูล
2515040400332นายวรพจน์ คงสี
3536040410113นายณัฐวุฒิ นิ่มนวล
450504040093นายนันทพงศ์ วงศ์อิทธิพลากร
5535040400439นายพีรภัทร ทองจันทนาม
6536040400056นายเสฏฐวุฒิ บุญศิริวรวัฒน์
750504040226นายพิศิษฐ์ กลิ่นนิล
8516040410198นายสมโชค ฟักแสง
9515040400175นายศักดิ์ชัย เพชรศรี
10535040400314นายสราวุฒิ สุกิตติวราพันธุ์
11536040400320นางสาวอาภาพร เนียมถนอม
12546040400048นายทฤษฎี รัตนธรรมทอง
13546040400212นางสาวธิตินันท์ ภูบุญอ้วน
14546040400063นายธันวา จันสุริยะ