รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1546040400311นายสุพจน์ พะนิรัมย์
2535040400090นายพงศ์พันธ์ พัฒนศรีรารัตน์
3526040400396นายธนวัฒน์ กลิ่นสวัสดิ์
4525040400356นายชุมพล สุกิจรัตนาภรณ์
5526040400339นายเอกทัต ชินวงศ์
6535040400082นายพงศ์นิธิ แซ่จั่ง