รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535040400181นายทัศพงษ์ คงสุวรรณ
2535040400173นายณัฐกรณ์ เชษฐนรกุล
3535040400074นายพงศธร สอนนุ้ย