รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515040400167นายกันตภณ บุญแหยม
2545040300869นางสาววราภรณ์ ศรีแสน
3545040300174นายฐิติพงศ์ พิพัฒน์อริยะกุล
4556040400146นายณัฐพล แสนฉลาด