รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545040300133นายกฤษณะ ทรัพย์มาก
2566040400244นางสาวสาวิตรี เดินสันเทียะ
3556040400328นายศตวรรษ บุญธรรม
4565040300115นางสาวธนวรรณ พึ่งผลพูล
5565040301105นางสาวลีลาวดี สุขจินดาเสถียร
6556040410251นายณัฐกร สดชื่น