รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149507190061นางสาวพรพรรณ เอมสมบุญ
20448504100083นายดาลาสาด อินทวงษ์