รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150507190259นางสาวศิริวรรณ หารบุรุษ
250507190291นางสาวสุวนิจ จิตวิเศษ