รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150507190069นางสาวดารารัตน์ กุลโชติ
250507190085นางสาวธันยพร ธนสารศิริสุข
3515071900119นางสาวเบญจวรรณ โสมประยูร
4515071900325นายพิทยา เกษละคร