รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545071900579นางสาวไพลิน เจริญพานิช
2545071900538นายอิทธิพร ยอดขุนเณร