รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575071900089นางสาวภณินันท์ คงกระพันธ์
2575071900295นางสาวปภาวดี ไชยโคตร