รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149504080166นายประชุม วงษ์แย้ม
250504080057นายจตุพล มะลิคง
350504080420นางสาวรุ่งศิริ มณีวงศ์