รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150504080073นางสาวจุฑามาศ เอี่ยมประชา
250504080206นายธงชัย การเนตร
350504080438นางสาววรรณณิภา เครือษา
450504080297นางสาวปฐมา รัตนบูรณ์
550504080651นางสาวเสาวรส พรประสิทธิ์
650504080685นางสาวอภิญญา แสนโสม
750504080107นางสาวชลธิชา ทองปน
850504080198นายทวีชัย เพชรน้อย
950504080701นางสาวอรวรรณ แซ่ลิ้ม
10515040800127นางสาวปุ๊ก ดิษฐ์บำรุง
11515040800283นางสาวอาลิษา อารับ