รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150504080255นายธีระชัย ดวงเกิด
2525040800548นายชนะ แซ่โง้ว
3525040800456นายวุฒิชัย สิทธิวงค์