รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515040800317นางสาวณิชาภัส สิทธิศุข
2515040800176นายเอนกพงศ์ สุขศรี