รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525040800480นางสาวกนกวรรณ ศรจักร
2535040800174นางสาวเจมจิรา น่วมสุวรรณ
3515040800358นายสิโรตม์ จูนารี
4535040800083นางสาวเบญจวรรณ สุขขี
5535040800711นางสาวสุวพัชร จันทร์คง