รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555040301460นางสาวสุดารัตน์ เป็งตา
2555040301601นางสาวเจนจิรา ศิริขันธ์
3555040301866นางสาวสะรีราช ลี้พล
4555040300439นางสาวขวัญฤทัย คำพรมมี
5545040300489นางสาวกาญจนา จันทร์ถาวร
6565040800106นางสาววรารักษ์ พรไธสง