รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575040800337นางสาวคันธรส จันทร์นวล
2575040800238นางสาวยศสินี พลายแก้ว
3575040800279นางสาววริสรา วรนุช
4575040800360นางสาวพัชราภรณ์ คุณชื่น