รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585040800716นางสาวพรรณกร เรืองทัพ
2575040800527นางสาวชลธิชา วันบุตร
3575040800469นางสาวธัญชนก บินเรโบ