รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149604031358นายสมประสงค์ หมุกหมาก
249703130333นายสิทธิชัย สายวิเศษ
349703130192นายปิยวัฒน์ โสรัจจ์กฤตยา
449604031135นายทนงศักดิ์ ส่งแสง
549604031259นายวสันต์ ไพลสีม่วง
649504030021นายจักรพัฒนา พุ่มคง
749504030088นายณัฐวุฒิ นครโชติ
850604030358นายวิชา มีเจริญ
950604030424นายสิทธิศักดิ์ สกุลเจริญ
1050604030077นายจิรายุ รักษ์ศาสตร์
1150604030127นายณัฐพล มณีโชติ
1250604030242นายประพจน์ เจริญผล
1350604030457นายสุนทร ทองวิจิตร
1450504030326นายสุกิจ ส่งรุ่งอรุณ
1550504030177นายธีระพงศ์ เกิดศิริ
1650604030085นายจีระวัฒน์ ศรีสุข