รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448511030067นายบรรพเดช เตชะบุญมาส
249703130176นายจิรายุ แสงอินทร์
350503130333นายสมยศ ศิริพิน