รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515031200063นายวิษณุ ดีสะเมาะห์
2515031300475นายเลิศพร ทองคำ
3525031200054นายภูรีทัศน์ หวังโซ๊ะ