รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525031300011นายนิพนธ์ กานสันเทียะ
2515031300186นายสันติสุข ไทยใหม่
3515031300046นายบรรจง ทับกลาง