รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525031300029นายธนพล แก้วถิ่นดง
2525031300359นายภูริเดช จตุรบูรณ์