รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1567031300179นายชนันท์สิทธิ์ สุขโชติวาทิน
2567031300047นายณัฑพล ธนานนทศรี
3557031300188นายธัจพงษ์ ทองบำเพ็ญ