รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149504030385นายอธิวัฒน์ ราชรักษ์
249504030112นายธีระเนตร ศุกระแพทย์
350604031042นายฉัตรทอง รอดบางพง
450504030342นายสุพจน์ คำแก้ว
550504030391นายอัฐพล เสนากัสป์
650504030334นายสุคนธ์ ชื่นชม
750604031174นายบัณฑิต มีชัย
8516040300019นายกฤษฎา แสงจำปา
950504030078นายชัยพงศ์ รักษ์แก้ว
10515040300185นายสุชาติ มากทอง
11516040300274นายพงษ์พัฒน์ ทองแย้ม
12515040300201นายอภิชาติ ชินเสน
13516040310174นายวศิน ธัญพงศ์รุ่งเรือง
1450604031034นายคณิต จันทร์สมบูรณ์
1550504030029นายกรวิทย์ เจริญพร
1650504030318นายศักดิ์ดา พวงประดับ
1750504030037นายกสิพัฒน์ ปั๋นแจ้งอรุณ
1850504030169นายธีรวุฒิ ย้อยดี
1950504030086นายชีวิน สุดจิตร์
20515040300029นายกิตติวัฒน์ แซ่ฮุ่ย
21526040300059นายเฉลิมพล ช่วยดิษฐ์
2250504030144นายธเนศ พรบริรักษ์
23515040300102นายภานุวัตน์ สระแก้ว