รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515040300151นายวีรยุทธ ปานนวม
2515040300169นายวีระวัฒน์ เพิ่มพูล
3526040300026นายพิรสิทธิ์ ทวยนาด